About-banner

Dostałem Wezwanie od BSafer - Co robić ?

Otrzymałeś wezwanie od BSafer o udzielenie informacji na temat naszych klientów, ponieważ użytkownicy naszego serwisu poinformowali, że przetwarzają Państwo ich dane osobowe. W związku z tym proszą (za naszym pośrednictwem), o przekazanie całej informacji na temat ich danych osobowych.
Naszym klientom zależy na możliwości podejmowania świadomych decyzji co do przetwarzania ich danych osobowych na rzecz działań marketingowych. Zależy im, aby ich dane były przetwarzane w sposób nienaruszający ich prawa oraz korzystać z firm, które dbają o bezpieczeństwo swoich klientów.

Każde wezwanie posiada unikalne ID (numer sprawy). Aby odpowiedzieć na otrzymane wezwanie, proszę kliknąć w otrzymany link w mailu. Link przekieruje Państwa do panelu, gdzie będzie można udzielić wszystkich niezbędnych informacji na temat danego użytkownika.

W przypadku otrzymania przez Państwa sporej liczby Wezwań jednocześnie – jest możliwość automatyzacji całego procesu – aby uniknąć rozpatrywania manualnego każdego wezwania z osobna. W tym celu, prosimy o kontakt: pomoc@bsafer.pl

BSafer Sp. z o.o. działa na podstawie art. 15 ust. 3 RODO – mówiącym o prawie do informacji i dostarczenia kopii danych osobowych danego klienta, podlegających przetwarzaniu przez Państwa firmę.

BSafer Sp. z o.o. reprezentuje danego klienta na podstawie zawartej z nim umowy zlecenie.

BSafer jako pełnomocnik

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażona przez pełnomocnika, który złoży odpowiednie oświadczenie w imieniu mocodawcy. Cofnięcie wyrażonej zgody czy też zgłoszenie sprzeciwu o którym mowa w art. 21 ust. 2 RODO też możliwe jest przez pełnomocnika.

Forma pełnomocnictwa

Użytkownik platformy BSafer nie udziela pełnomocnictwa na piśmie. Forma pisemna takiego pełnomocnictwa nie jest wymagana przez obowiązujące przepisy. Upoważnianie BSafer do złożenia oświadczenia woli wynika z umowy zawartej pomiędzy BSafer a użytkownikiem zawartej na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U.z 2019r. poz. 730).

Zgodnie z art. 11 UŚUDE w sprawach nieuregulowanych w ustawie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Umocowanie do występowania w imieniu klienta wynika z umowy o czym stanowi art. 734 par. 2 k.c. zgodnie z którym

W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 99 kodeksu cywilnego

§ 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Jednocześnie przepisy RODO nie określają wymogu formy kwalifikowanej dla wyrażenia bądź wycofania zgody, co pozwala przyjąć możliwość jej wyrażenia w każdej formie. Pełnomocnictwo udzielone BSafer nie jest pełnomocnictwem ogólnym i nie wymaga do swej ważności żadnej formy szczególnej.

Mając na uwadze powyższe w przypadku złożenia sprzeciwu bądź wycofania zgody na marketing bezpośredni administratorzy nie mają podstaw do domagania się przedłożenia pełnomocnictwa w formie pisemnej.

Udzielenie zgody nie jest czynnością prawną lecz oświadczeniem woli.

Umocowanie do dokonania czynności nie mającej charakteru czynności prawnej określa się terminem upoważnienia. Upoważnienie nie wymaga formy pisemnej, może być dokonane w sposób dorozumiany.

Zgodnie z RODO wycofanie zgody musi być równie łatwe, jak jej wyrażenie. Warunki te wskazują na ochronę osoby, której dane dotyczą, przed praktyką wymuszania bezterminowego przetwarzania danych na podstawie zgody poprzez bariery faktyczne prowadzące do niemożności jej odwołania. W tym świetle praktyka ograniczania możliwości cofania zgody poprzez nadmierny formalizm będzie uznawana za niedopuszczalną, ponieważ dokonywaną w celu utrudnienia dokonania tej czynności.

Potwierdzenie czynności prawnej

W razie wątpliwości na wskazany przez BSafer email użytkownika administrator ma możliwość wysłać maila z prośbą o potwierdzenie złożonego oświadczenia woli.

Mają Państwo termin 30dni (wynikające z ustawy) na odpowiedzenie na wezwanie – licząc od daty otrzymania wiadomości e-mail o udzielenie informacji. Po tym terminie sprawa zostanie zgłoszona do UODO oraz do kancelarii prawniczej w celu wszczęcia postępowania o zadość uczynienie za naruszenia względem danego klienta.

W naszym serwisie istnieje opcja Monetyzacji Danych. Za jej pośrednictwem każda firma, która zgłosi chęć dołączenia do serwisu BSafer jako partner, ma możliwość bezpośredniego przedstawienia użytkownikom serwisu swojej oferty. Każdy użytkownik ma możliwość udzielenia swojej zgody do danej firmy – w zamian za co otrzymuje, wcześniej umówione, wynagrodzenie. W ten sposób firma otrzymuje klientów zainteresowanych ich usługą/produktem.

W przypadku partnerstwa – firma otrzymuje dodatkowo Certyfikat Bezpiecznej Firmy, mówiący o najwyższym standardzie przetwarzania danych osobowych, jako firma dbająca o bezpieczeństwo swoich klientów.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat Monetyzacji zgód? Napisz do pomoc@bsafer.pl

Mając na uwadze powyższe uwagi wyjaśniamy następujące kwestie:

Spółka BSafer zawiera z klientami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Umowa zawierana drogą elektroniczną nie wymaga do swej ważności formy pisemnej. W treści umowy zlecenia zawarte jest również pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania klienta spółki BSafer w postępowaniu informacyjnym przed administratorami działającymi na terenie RP. Pełnomocnictwo upoważnia do uzyskania w imieniu klienta informacji na temat jego danych osobowych w celu realizacji praw wymienionych w Rozporządzeniu RODO w tym w szczególności prawa do informacji.

W ramach umowy klient wyraża zgodę na ustanowienie dalszego pełnomocnictwa dla adwokata.

Wezwanie do dostarczenia papierowej wersji pełnomocnictwa nie ma podstaw prawnych. Obowiązek taki nie wynika z Rozporządzenia RODO ani przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 99. § 1 k.c. jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

Zgodnie z motywem nr 59 RODO:

“Należy przewidzieć procedury ułatwiające osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym mechanizmy żądania - i gdy ma to zastosowanie bezpłatnego uzyskiwania - w szczególności dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia oraz możliwości wykonywania prawa do sprzeciwu. Administrator powinien zapewnić możliwość wnoszenia odnośnych żądań także drogą elektroniczną, w szczególności gdy dane osobowe są przetwarzane drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 12 RODO informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach-elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdza się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

W tym stanie faktycznym i prawnym skoro RODO nie wymaga żadnej formy szczególnej do złożenia oświadczenia woli czy też do dokonania czynności prawnej, pełnomocnictwo do dokonania tych czynności w imieniu i na rzecz mocodawcy również nie wymaga szczególnej formy.

W tym stanie faktycznym i prawnym brak jakiejkolwiek podstawy do domagania się od BSafer Sp. z o.o. czy też kancelarii jakiejkolwiek szczególnej formy pełnomocnictwa (np. w formie pisemnej czy też w formie aktu notarialnego)

Mając na uwadze powyższe dalsze kwestionowanie elektronicznej formy pełnomocnictwa bez wyraźnej podstawy prawnej może zostać potraktowane jako celowe utrudnianie dostępu do informacji na temat przetwarzania danych osobowych.

Nadmieniam, że w przypadku podejrzenia naruszenia postanowień RODO strona ma prawo zwrócić się o pomoc do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który na mocy art. 78 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Pragnę nadmienić, że spółka BSafer Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności przy weryfikowaniu tożsamości swoich użytkowników. Przed zawarciem umowy użytkownik serwisu proszony jest o potwierdzenie swojej tożsamości za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu komórkowego czy też za pomocą przelewu bankowego.

Proszę o wskazanie jakie dane są Państwu potrzebne do zidentyfikowania danej osoby w Państwa systemie. Respektując zasadę minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 pkt c) RODO podamy jedynie te, które są niezbędne do zidentyfikowania naszego użytkownika w Państwa bazie.

Pragnę nadmienić również, że obowiązek identyfikacji spoczywa również na administratorze, który otrzymał zapytanie na podstawie art. 15 RODO.

Nadmieniam, że zgodnie z Rozporządzeniem RODO:

-Administrator nie powinien jednak odmawiać przyjęcia dodatkowych informacji od osoby, której dane dotyczą, by ułatwić jej wykonywanie jej praw. Weryfikacja tożsamości powinna obejmować cyfrową identyfikację osoby, której dane dotyczą, na przykład poprzez mechanizm uwierzytelniania, taki jak te same dane uwierzytelniające, których osoba, której dane dotyczą, używa, by zalogować się do usług internetowych oferowanych przez administratora.

-Administrator powinien skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania tożsamości żądającej dostępu osoby, której dane dotyczą, w szczególności w kontekście usług internetowych i identyfikatorów internetowych. (motyw 64 RODO).

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w zakresie tożsamości danej osoby oraz co do tego czy udzieliła pełnomocnictwa spółce BSafer nic nie stoi na przeszkodzie aby napisać do tej osoby maila czy też zadzwonić aby upewnić się, że osoba ta udzieliła nam stosownego pełnomocnictwa. Czynności te nie są obarczone nadmiernymi kosztami lub ponadprzeciętnym wysiłkiem ze strony administratora.

W tym stanie faktycznym i prawnym podtrzymuję dotychczasowe żądanie uzyskania informacji.

Z wyrazami szacunku adw. Łukasz Doliński oraz zespół Bsafer.pl