Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-10-2019

Numer ogłoszenia

23400

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Elektronicznie poprzez formularz https://forms.gle/BeodHR9Lag5CLXTe8 Poprzez pocztę/kuriera na adres Zamawiającego Bsafer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kwiatkowskiego 1/208 37-450 Stalowa Wola Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2019 r. o godz. 16.00. W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową/kurierem, liczy się data wpływu oferty na powyższy adres.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Pilch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

732666143

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i biurowego oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt:

 1. Zestaw - komputer stacjonarny z monitorem – 1 szt.
 2. Laptop typ 1 - 3 szt.
 3. Laptop typ 2 - 3 szt.
 4. Urządzenie Wielofunkcyjne
 5. Router
 6. Projektor

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

ojewództwo: podkarpackie Powiat: stalowowolski Miejscowość: Stalowa Wola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt.

Przedmiot zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu komputerowego oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta):
  1. Zestaw - komputer stacjonarny z monitorem – 1 szt.;
  2. Laptop typ 1 - 3 szt.
  3. Laptop typ 2 - 3 szt.
  4. Urządzenie Wielofunkcyjne
  5. Router
  6. Projektor
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

Przewidywany Budżet 75 000zł Brutto

Kod CPV

30230000-0

Nazwa kodu CPV

Sprzęt związany z komputerami

Harmonogram realizacji zamówienia

 1. Wyłonienie dostawcy - II połowa października 2019 r.
 2. Podpisanie umowy – II połowa listopada 2019 r.
 3. Dostawa sprzętu do Zamawiającego – II połowa Grudnia 2019 r.

Załączniki

załącznik 1,2,3

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

 • Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na skutek:
  1. Zmian terminów realizacji projektu,
  2. Zmian zakresu lub zmian metody wykonywania przedmiotu umowy, której nie można było przewidzieć na etapie wdrożenia procedury zamówienia,
  3. Zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia pod warunkiem zmiany na osoby o takich samych lub wyższych kwalifikacjach,
  4. Zmiany wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć przez formularz https://forms.gle/BeodHR9Lag5CLXTe8 w formie elektronicznej (dopuszczalna forma – skan PDF) bądź dostarczyć osobiście lub pocztowo w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zmawiającego zobowiązany jest w przypadku, gdyby uprzednio składał ofertę w wersji elektronicznej do dostarczenia oryginału oferty osobiście. Okres związania ofertą wynosi 21 dni kalendarzowych.
 3. Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty:
  1. Aktualny odpis z KRS
  2. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1
  3. Wypełniona tabela potwierdzająca spełnienie kryteriów technicznych stanowiąca Załącznik nr 2
  4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z wykonawcą stanowiące Załącznik nr 3
  5. Wzór Umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Podstawowe kryteria oceny ofert:

L.p. Kryterium Maksymalna ilość punktów 1 Cena brutto 100 punktów

Sposób oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty: Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:

Cena ofertowa brutto oferty najtańszej/Cena ofertowa brutto oferty badanej x 100 = ilość punktów

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100. Oceny dokonują osoby zaangażowane w realizację projektu tj. Prezes firmy

Wykluczenia

 1. Odrzuceniu podlegają oferty, które:
  1. Nie spełniają wymagań niniejszego zapytania,
  2. Nie są zgodne z przepisami prawa,
  3. Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa.
  4. Oferta nie zwiera wymaganych załączników.
  5. Wycena jest wyższa od przewidywanego budżetu.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Bsafer Sp. z o.o.

Adres

Kwiatkowskiego 1 208

37-450 Stalowa Wola podkarpackie , stalowowolski

NIP

8652571106

Numer naboru

POPW.01.01.02-IP.03-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria

Liczba wyświetleń: 309

Monies
Monies

BSafer Sp. z o.o. realizuje projekt ”BSafer - Ochrona Danych osobowych” dofinansowany z Funduszy Europejskich na podstawie umowy POPW.O1.01.02-18-0001/19-00. w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Cele projektu: Wdrożenie opracowanego systemu ochrony danych osobowych

Planowane efekty:Za pomocą rejestru BSafer osoby prywatne mogą rejestrować, sprawdzać lub usuwać swoje zgody marketingowe, aby zrezygnować z otrzymywania większości niechcianych połączeń telemarketingowych, SMSowych i e-mailowych.

Wartość Projektu: 1 293 443.16 zł

wkład EFRR: 998 577.28zł

www.mapadotacji.gov.pl