Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-10-2019

Numer ogłoszenia

23395

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Elektronicznie poprzez formularz https://forms.gle/BeodHR9Lag5CLXTe8 Poprzez pocztę/kuriera na adres Zamawiającego Bsafer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kwiatkowskiego 1/208 37-450 Stalowa Wola Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2019 r. o godz. 16.00. W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową/kurierem, liczy się data wpływu oferty na powyższy adres.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Pilch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

732666143

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest promocja i zebranie listy kontaktowej osób zainteresowanych rejestrem anty-marketingowych Bsafer

Działania promocyjne muszą dostarczyć około 25 424 unikalnych aktywnych użytkowników na uprzednio przygotowaną stronę promocyjną/Landing Page przez Bsafer. Osoby zapisujące muszą wykazać zainteresowanie produktem i nie być kierowane za pośrednictwem Ko-rejestracji (Konkursów) lub promocji nie związanych z produktem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

ojewództwo: podkarpackie Powiat: stalowowolski Miejscowość: Stalowa Wola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia promocja rozwiązania BSafer.pl w internecie i nakierowanie konsumentów do stronę rejestracyjną.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozpoczęcie działań promocyjno-informacyjnych które dostarczą zapisy na stronę rejestracyjną projektu BSafer. Wykonawca zasili budżetem wyodrębnione przez zleceniodawcę konta reklamowe Google oraz Facebook przygotowane specjalnie dla celów prowadzenia kampanii BSafer oraz będzie zarządzał kampaniami i optymalizował aby CPA(Współczynnikiem kosztu pozyskania zaktywowanego użytkownika ) było na poziomie 11zł lub niżej. Biorąc pod uwagę specyfikę kampanii wykonawca będzie świadczył usługi w siedzibie zamawiającego minimum raz w tygodniu przez 8 godzin oraz realizował zadania w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania korespondencji.

Przewidywany budżet 344 000,00 zł brutto

Kod CPV

79340000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi reklamowe i marketingowe

Harmonogram realizacji zamówienia

 1. Wyłonienie dostawcy - II połowa października 2019 r.
 2. Podpisanie umowy – II połowa października 2019 r.
 3. Rozpoczęcie działań promocyjnych I połowa listopada 2019 r.

Załączniki

załącznik 1,2,3

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

 • Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na skutek:
  1. Zmian terminów realizacji projektu,
  2. Zmian zakresu lub zmian metody wykonywania przedmiotu umowy, której nie można było przewidzieć na etapie wdrożenia procedury zamówienia,
  3. Zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia pod warunkiem zmiany na osoby o takich samych lub wyższych kwalifikacjach,
  4. Zmiany wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć przez formularz https://forms.gle/BeodHR9Lag5CLXTe8 w formie elektronicznej (dopuszczalna forma – skan PDF) bądź dostarczyć osobiście lub pocztowo w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zmawiającego zobowiązany jest w przypadku, gdyby uprzednio składał ofertę w wersji elektronicznej do dostarczenia oryginału oferty osobiście. Okres związania ofertą wynosi 21 dni kalendarzowych.
 3. Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty:
  1. Aktualny odpis z KRS
  2. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1
  3. Wypełniona tabela potwierdzająca spełnienie kryteriów technicznych stanowiąca Załącznik nr 2
  4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z wykonawcą stanowiące Załącznik nr 3
  5. Wzór Umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Podstawowe kryteria oceny ofert:

L.p. Kryterium Maksymalna ilość punktów 1 Cena brutto 100 punktów

Sposób oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty: Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:

Cena ofertowa brutto oferty najtańszej/Cena ofertowa brutto oferty badanej x 100 = ilość punktów

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100. Oceny dokonują osoby zaangażowane w realizację projektu tj. Prezes firmy

Wykluczenia

 1. Odrzuceniu podlegają oferty, które:
  1. Nie spełniają wymagań niniejszego zapytania,
  2. Nie są zgodne z przepisami prawa,
  3. Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa.
  4. Oferta nie zwiera wymaganych załączników.
  5. Wycena jest wyższa od przewidywanego budżetu.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Bsafer Sp. z o.o.

Adres

Kwiatkowskiego 1 208

37-450 Stalowa Wola podkarpackie , stalowowolski

NIP

8652571106

Numer naboru

POPW.01.01.02-IP.03-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NOVEM Sp. z o.o.
XX Pijarów 5
Kraków 31-466
21/10/2019
325 223.80 zł Brutto

Liczba wyświeleń: 198

Monies
Monies

BSafer Sp. z o.o. realizuje projekt ”BSafer - Ochrona Danych osobowych” dofinansowany z Funduszy Europejskich na podstawie umowy POPW.O1.01.02-18-0001/19-00. w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Cele projektu: Wdrożenie opracowanego systemu ochrony danych osobowych

Planowane efekty:Za pomocą rejestru BSafer osoby prywatne mogą rejestrować, sprawdzać lub usuwać swoje zgody marketingowe, aby zrezygnować z otrzymywania większości niechcianych połączeń telemarketingowych, SMSowych i e-mailowych.

Wartość Projektu: 1 293 443.16 zł

wkład EFRR: 998 577.28zł

www.mapadotacji.gov.pl