Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-10-2019

Numer ogłoszenia

23403

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Elektronicznie poprzez formularz https://forms.gle/BeodHR9Lag5CLXTe8 Poprzez pocztę/kuriera na adres Zamawiającego Bsafer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kwiatkowskiego 1/208 37-450 Stalowa Wola Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2019 r. o godz. 16.00. W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową/kurierem, liczy się data wpływu oferty na powyższy adres.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Pilch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

732666143

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Projekt BSafer jest nastawiony na bardzo duże wsparcie prawne a w szczególności związane z ust RODO

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

ojewództwo: podkarpackie Powiat: stalowowolski Miejscowość: Stalowa Wola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest prawne wsparcie BSafer i reprezentacja spółki w sporach z administratorami danych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usług prawnych.

Zakres umowy będzie obejmował:

 1. bieżące doradztwo prawne,
 2. sporządzanie opinii prawnych,
 3. przygotowywanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów,
 4. analiza przedstawionych przez Klienta projektów umów, pism oraz innych dokumentów,
 5. reprezentowanie Klienta oraz użytkowników platformy i programów BSafer w postępowaniu wyjaśniającym przed wszelkimi podmiotami pełniącymi rolę administratorów danych osobowych na terenie RP.
 6. reprezentowanie klienta oraz użytkowników serwisu BSafer przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach składania skarg lub wniosków o podjęcie czynności niezbędnych do ochrony praw wynikających z RODO oraz ustaw z zakresu ochrony danych osobowych;
 7. współpraca z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze dla Klienta;
 8. reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi.
 9. reprezentowanie klienta oraz użytkowników platformy BSafer w postępowaniach:
  • wyjaśniającym; (zob. definicja słownik pojęć);
  • egzekwującym;(zob. definicja słownik pojęć);
  • skargowym;(zob. definicja słownik pojęć);
  • sądowym;(zob. definicja słownik pojęć);
 10. pomoc w opracowaniu i przygotowaniu dokumentacji i wzorów dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych dla spółki w tym m.in:
  • polityka bezpieczeństwa;
  • instrukcja zarządzania systemem informatycznym;

Okres Umowy Listopad 2019 - Październik 2020

Wykonawca będzie świadczył usługi doradztwa w siedzibie Zamawiającego minimum 1 raz w tygodniu przez 10 godzin oraz realizował zadania w terminie nie dłuższym niż 48 godzin otrzymane za pośrednictwem korespondencji i telefonicznie.

Kod CPV

79100000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi prawnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

 1. Wyłonienie dostawcy - II połowa października 2019 r.
 2. Podpisanie umowy – I połowa Listopad 2019 r.

Załączniki

załącznik 1,2,3

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają co najmniej 5 latnie doświadczenia w czynnym wykonywaniu zawodu jako adwokat/radca prawny. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku oraz przedłoży zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku adwokat / radca prawny.

Warunki zmiany umowy

 • Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na skutek:
  1. Zmian terminów realizacji projektu,
  2. Zmian zakresu lub zmian metody wykonywania przedmiotu umowy, której nie można było przewidzieć na etapie wdrożenia procedury zamówienia,
  3. Zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia pod warunkiem zmiany na osoby o takich samych lub wyższych kwalifikacjach,
  4. Zmiany wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć przez formularz https://forms.gle/BeodHR9Lag5CLXTe8 w formie elektronicznej (dopuszczalna forma – skan PDF) bądź dostarczyć osobiście lub pocztowo w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zmawiającego zobowiązany jest w przypadku, gdyby uprzednio składał ofertę w wersji elektronicznej do dostarczenia oryginału oferty osobiście. Okres związania ofertą wynosi 21 dni kalendarzowych.
 3. Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty:
  1. Aktualny odpis z KRS
  2. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1
  3. Wypełniona tabela potwierdzająca spełnienie kryteriów technicznych stanowiąca Załącznik nr 2
  4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z wykonawcą stanowiące Załącznik nr 3
  5. Wzór Umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Podstawowe kryteria oceny ofert:

L.p. Kryterium Maksymalna ilość punktów 1 Cena brutto 100 punktów

Sposób oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty: Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:

Cena ofertowa brutto oferty najtańszej/Cena ofertowa brutto oferty badanej x 100 = ilość punktów

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100. Oceny dokonują osoby zaangażowane w realizację projektu tj. Prezes firmy

Wykluczenia

 1. Odrzuceniu podlegają oferty, które:
  1. Nie spełniają wymagań niniejszego zapytania,
  2. Nie są zgodne z przepisami prawa,
  3. Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa.
  4. Oferta nie zwiera wymaganych załączników.
  5. Wycena jest wyższa od przewidywanego budżetu.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Bsafer Sp. z o.o.

Adres

Kwiatkowskiego 1 208

37-450 Stalowa Wola podkarpackie , stalowowolski

NIP

8652571106

Numer naboru

POPW.01.01.02-IP.03-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kancelaria Adwokacka adw. Krzysztof Pudzio
Popiełuszki 17/107 Stalowa Wola 37-450
Data:2019-10-21 15:42:32
38 000zł Brutto

Liczba wyświetleń: 614

Monies
Monies

BSafer Sp. z o.o. realizuje projekt ”BSafer - Ochrona Danych osobowych” dofinansowany z Funduszy Europejskich na podstawie umowy POPW.O1.01.02-18-0001/19-00. w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Cele projektu: Wdrożenie opracowanego systemu ochrony danych osobowych

Planowane efekty:Za pomocą rejestru BSafer osoby prywatne mogą rejestrować, sprawdzać lub usuwać swoje zgody marketingowe, aby zrezygnować z otrzymywania większości niechcianych połączeń telemarketingowych, SMSowych i e-mailowych.

Wartość Projektu: 1 293 443.16 zł

wkład EFRR: 998 577.28zł

www.mapadotacji.gov.pl